רוצה להגדיל את סיכויי הזכייה שלך הצטרף לקבוצה

הדרך הנכונה להגיע לזכיה

עקרונות מתן השירותים

עקרונות מתן השירותים

השירותים הניתנים על ידי ניו ספורט אפשר ויתעדכנו מעת לעת.  עד עדכון ו\או שינוי חלק זה של התקנון חיולו עקרונות אלו.  חלק זה כפוף לכל תנאי שימוש ומטרתו להבהיר למשתמש את התנאים שעל פיהם מוענקים השירותים למשמשים.


1. מגבלות חוקיות

 1. השימוש באתר זה ובכל שירות נלווה לו אסור על קטינים מתחתלגיל 18 שנים\או על כל שימוש שאינו בעל כשירות משפטית ('בלתי מורשים').

 2. ניו ספורט מבהירה כי אף כי אינה מקיימת הגרלות, הינה מבקשת להבהיר כי השתתפות של בלתי מורשים בהגרלות מפעל הפיס (לוטו, צ'אנס, וכד') או כל הימור או הגרלת מזל אחרת, אסורה עפ"י החוק
הקיים במדינת ישראל ועל כן לא תתן שירותים אשר יש בהם כדי להפר או למנוע את קיום דיני מדינת ישראל.

 3. ניו ספורט תפעיל כל אמצעי על מנת למנוע שימוש בשירותיה עבור בלתי מורשים.

 4. ניו ספורט שומרת לעצמה את הזכות המלאה לבדוק כל אדם המבקש להירשם כמשתמש באתר או בשירותים המוצעים בו, וכן לבדוק משתמשים שרישומם כבר הושלם, באמצעות פניה למשרד הפנים ו/או בכל דרך אחרת, על מנת לוודא כי המשתמש הינו בגיר שגילו עולה על 18 שנים, וכן כי אין מגבלה חוקית
אחרת המונעת מהאדם מלהירשם כמשתמש באתר או לעשות שימוש בשירות מהשירותים המוצעים בו.


2. הגדרות

 1. 'האתר' - אתר WINWIN לוטו שכתובתו winwin-lottery.co.il ולצרכי תקנון זה, שימוש באפליקציה המתואמת לטלפון סלולרי או אמצעי דומה, דינו כדין שימוש באתר לכל דבר ועניין.

 2. 'השירותים' - שירות המופעל על ידי האתר המאפשר לציבור המשתמשים, אשר נרשמו באתר ובכפוף למגבלות הקבועות בתקנון זה או בכל דין, לשלוח באינטרנט, בתמורה לעלמה, במידה והחברה תחליטלגבות עמלה, טפסי הגרלות.

 3. 'טפסי הגרלות' - טפסים המקנים זכות להשתתף בהגרלות.  הטפסים ישלחו באמצעות מסופי מפעל הפיס שתבטיח את התתפות המשתמש בהגרלות.

 4. 'הגרלות' - הגרלות המופעלות על ידי מפעל הפיס (כולל לוטו, צ'אנס, 777, 123 ודומיהם), אלא אם וככל שוחליט האתר על מתן שירותים גם להגרלות אחרות או מניעת שליחת הגרלות מסוימות.

 5. 'תוכנה' - תוכנה המאפשרת משלוח של טפסי הגרלות של מפעל הפיס, האמצעות אתר האינטרנט ו\או אפליקציה המתאמת לטלפון נייד\או באמצעות על אמצעי תקשורת אחר, וקבלת אישור (קבלה) בגין הטופס במסוף של מפעל הפיס.

 6. 'הזכייה' - כפי שתקבע על ידי מפעל הפיס על פי שיקול דעתה המוחלט ותנאי ההגרלה המוצעים על ידה.

 7. 'משתמש' - המשתמש בשיותי האתר ובכפוף לכל מגבלה הקיימת התקנון האתר ו\או בדין.  משתמש יהיה אך ורק המשתמש הרשום באתר ניו ספורט ולא כל גורם אחר.

 8. 'מסוף' - מסוף או כל אמצעי אחר של מפעל הפיס המאפשר משלוח טפסי הגרלות.


   3. הרשאים להרשם כמשתמשים באתר

 1. תנאי לשימוש באתר הינו עמידה במגבלות החוק, ובכלל זה כאמור בסעיף 1 לעיל.

 2. על מנת להשתמש באתר, עליך להיות בעל דואר אלקטרוני פעיל, המאפשר שליחה וקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, בעל אזרחות ישראלית וכן הינך חייב להיות בעל חשבון בנק פעיל בישראל ובעל כרטיס אשראי הניתן לסליקה על ידי האתר.

 3. כל מגבלה הקיימת בדין לעניין שימוש באתר בגבולות מדינת ישראל, ככל שחלה, תחול על האתר.


4. הרישום

 1. השימוש באתר מותנה בהשלמת הליך הרישום.

 2. הליך הרישום דורש מילוי של כל הפרטים הקיימים בטופס הרישום והינך מתחייב למלא את טופס הרישום כנדרש, תוך שימוש בפרטיך האמיתיים ובחירת סיסמא אישית. הינך מאשר כי ידוע לך כי ניו ספורט מסכימה להעניק לך את השירותים, תוך הסתמכות על פרטיך האישיים כפי שמולאו על ידך.

 3. פרטיך ישמרו באתר החברה שהינו אתר מאובטח, ולא יתאפשר שימוש של כל גורם אחר במידע אשר נמסר ע"י המשתמש, אלא במקרה שביקשת או אישרת זאת מפורשות ו/או ככל הנדרש על פי דין.

 4. עם השלמת מסירת הפרטים כנדרש, והסכמתך לתנאי התקנון, תהיה רשאי להתחיל לפעול באתר ובכלל זה להשתמש בשירותים.

 5. הרישום הינו אישי ואינך רשאי לרשום אדם אחר לאתר, עם או בלי הסכמתו ואינך רשאי למסור במסגרת הרישום ו/או בכל הליך אחר, אלא רק את פרטיך שלך.

 6. פרטיך, כפי שנרשמו באתר ישמשו את הנהלת האתר לאימות זהותך כפי שיידרש מפעם לפעם לרבות בעת מסירת טופס זוכה למשתמש. לפיכך, במידה ופרט מפרטיך בעת זיהוי במשרדי החברה לא יהיה זהה לפרטים שנמסרו בעת הרישום ו/או כפי שהינם מופיעים באתר, רשאית ניו ספורט לסרב למסור לידיך טופס זוכה או כל מידע אחר.

 7. ניו ספורט רשאית ממך צילום ת.ז. לצורך אימות פרטיך, לרבות גילך וכד'


5. פתיחה וניהול חשבון המשתמש באתר

 1. עם השלמת הליך הרישום באתר, ולצורך ביצוע פעולת שליחת טופס\ים, תידרש לפעול באופן הבא:

   1. תנאי למשלוח טפסים הינו אישור חיוב כרטיס האשראי שלך בסכום הטופס שתרצה לשלוח ו/או הפקדת סכום מתאים לחשבונך וזאת על ידי חיוב כרטיס אשראי בלבד. כל יתרה לזכותך שאינה מנוצלת, תשמש לצורך משלוח טפסים עתידיים.

  2. עם אישור חיוב כרטיס האשראי שלך (ובכלל זה במקרה ובחרת לחייב את חשבונך), תשלח לך הודעת דואר אלקטרונית על החיוב. אם וככל שתידרש לשאת בעמלת שליחה, הודעה על כך תימסר לך ותידרש לאשר את הסכמתך לתשלום עמלה זו טרום שליחת הטופס/ים. חשבונית/קבלה, חתומה בחותמת דיגיטלית על עמלת השליחה, ככל שתהא כזו, תשלח לך, באופן אלקטרוני, בסוף כל חודש קלנדרי ו/או תהיה נגישה דרך חשבונך באתר והינך מסכים לצורת משלוח זו.

  3. סכומי הזכיות שלך יזוכו בחשבונך באתר ותוכל למשכם, בכל עת, לחשבון הבנק הרשום  על שמך זאת בכפוף למגבלות על פי דין .

  4. מובהר כי האתר רשאי להגביל את הסכום שישמש לשליחת טפסים, במועד אחד או לאורך תקופת זמן, כמו גם להפקדה לחשבונך באתר. זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר/ חברה ובהתאם לדרישות החוק מעת לעת, והינך מוותר על כל טענה בעניין זה.

  5. לאתר שמורה הזכות לדרוש ממך להמציא לו פרטי חשבון על שמך לצורך ביצוע העברות כספים אלו .האתר יהיה רשאי לבצע העברה כאמור, , על פי שיקול דעתו (הן בהתייחס לכספים שמקורם בזכיות והן
בהתייחס לכספים שמקורם בעודפים בחשבונך).

 2. כל העברה כאמור מותנית בהעדר מגבלה חוקית, לרבות צו שיפוטי או עבירה על חוקי איסור הלבנת הון.


6. הליך שליחת הטפסים

 1. טופס ההגרלה שתבקש למלא, יבחר על ידך ואתה תידרש לסמן את המספרים או הסימונים הנדרשים בטופס, ואחר סיום מילוי הטופס, תלחץ על כפתור 'שלח' בתחתית הטופס. בכפוף לאישור חיוב כרטיס האשראי ו/או לקיומה של יתרה מספקת למשלוח הטופס בחשבון הלקוח, המערכת תפתח דף אישור שליחה עם סיכום הכרטיס והעלות הכוללת של העסקה.

 2. אתה תידרש לאשר את פרטי הטופס בדף אישור השליחה, ואישור זה משמעו הסכמה בלתי חוזרת למשלוח הטופס וחיובך בגינו. עם אישורך, תועבר בקשתך לאחת מתחנות מפעל הפיס למשלוח.

 3. אחר משלוח הטופס במסוף תחנת מפעל הפיס, תיסרק הקבלה המאשרת משלוח הטופס, ואתה תקבל הודעה לכתובת הדוא"ל שלך, המודיעה לך כי הטופס נשלח בהצלחה. בהגרלות שסכום הזכייה בהן עולה על הסכום הקבוע בדרישות משרד האוצר ועפ"י תקנון מפעל הפיס, יופיעו גם פרטי
ארבעת הספרות האחרונות של מספר הזהות של המשתמש באופן מקודד.

 4. משלוח טופסי הגרלות באמצעות האתר אפשרית בכפוף לזמינות תחנה פעילה, ובכפוף לשיקול
דעת ניו ספורט לסיים קבלת טפסים באתר קודם לסיום הגרלה עקב עומסים או נסיבות אחרות.

 5. יודגש כי אין במשלוח הטופס ע"י המשתמש או העברתו למשלוח במסוף, משום התחייבות
של ניו ספורט, כי הטופס אכן נשלח או התחייבות של ניו ספורט לשלוח את הטופס ורק השלמת התהליך וקבלת העתק סרוק של הקבלה שהופקה במסוף במערכת יחשב כהשלמת התהליך. 

 6. היה והליך שליחת טופס כלשהו לא יסתיים, דהיינו לא תקבל אישור על הזרמת הטופס במסוף מפעל הפיס (וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בשל.

 7. עומס בתחנות מפעל הפיס, ליקויי תקשורת, סירוב הזרמת טופס בשל מגבלות חוקיות או כל
סיבה אחרת), ובמקרה כאמור, לא תהיה זכאי לכל פיצוי או תמורה והינך מוותר מראש, על כל תביעה אפשרית כנגד ניו ספורט ו/או מי מטעמה.

 8. היה וחויבת בעלות משלוח הטופס, והפעולה לא הסתיימה בשליחת הטופס, תזוכה במלוא סכום החיוב.

 9. באתר תינתן לך אפשרות להורות למערכת למלא טפסי הגרלה באופן אוטומטי ('מנוי'). לצורך הפעלת אפשרות זו, עליך לסמן את המשבצת המתאימה של המשחק בו אתה מעוניין.

10. לאחר סימון המנוי, המערכת תשלח, כפי שהורת וכל עוד המשבצת מסומנת, את הטפסים.

 11. במידה ותרצה לבטל את שליחת הטפסים, כל שעליך לעשות הוא לבטל את סימון המנוי, ומאותו הרגע לא ישלחו טפסים נוספים באופן אוטומטי.

 12. סימון משבצת המנוי הינה אישור לחיוב כרטיס האשראי שלך בכל פעם שתבחר לשלוח טפסים
באמצעות הטלפון הנייד ו/או הטאבלט.

 13. כל יתר הסעיפים, מלבד האמור ב6.9 - 6.12, הנכללים בסעיף 6 זה, חיולו גם לגבי המנוי.


7. חיוב בגין שירות משלוח טפסים

 1. ניו ספורט שומרת לעצמה את הזכות לקבוע חיוב בגין שירות משלוח הטופס, לשנות תעריף
זה (אם כי במקרה כאמור לא יהיה שינוי בגין טפסים שנשלחו) או לוותר על עמלת החיוב.

 2. במידה והאתר חילוט על גביית עמלת שליחת טופס, תימסר הודעה על כך בעת שליחת הטופס.

 3. עמלת שירות משלוח הטופס ככל שתהיה כזו, אינה כוללת כל הוצאה נוספת שאינה משלוח אלקטרוני ובכלל זה שירות שליחים ו/או דואר ואינה כוללת עמלות בגין שירותים ש ניו ספורט תידרש לשאת בהם,
דוגמת עמלת העברה ו/או הפקדה.


8. חיוב בגין שירות משלוח הטפסים

 1. עם זכייתך בהגרלה, תקבל הודעת דוא''ל, לפי הפרטים שמסרת, על זכייתך בהגרלה ועל סכום הזכייה.

 2. הינך מאשר, בהרשאה בלתי חוזרת, ל ניו ספורט לגבות עבורך את כספי הזכייה בהגרלות מפעל הפיס, ובלבד שסכום הזכייה לא עלה על סך 50,000 ₪. סכום הזיכוי המרבי באמצעות האתר נתון לשינוי בהתאם להחלטת האתר ו/או לתקנון מפעל הפיס, אולם בכל מקרה לא יעלה על הסכום הפטור ממס.

3. למען הסר ספק מובהר כי ניו ספורט וכל מי מטעמה, יהוו שלוחים של המשתמש לצורך החזקת הטופס הזוכה, מסירתו לאחת מתחנות מפעל הפיס, זיכויו, גביית סכום הזכייה, והעברת זכום הזכייה לידיך, ככל שיתאפשר, באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שלו, הפקדת הסכום לזכותך ו/או העברה לחשבונך בבנק שאת פרטיו מסרת.

4. זיכוי הטופס והעברת כספי הזכייה לחשבון הבנק שלך, יבוצע, אלא אם הזיכוי אינו אפשרי בהתאם לתנאי מפעל הפיס או מכח מגבלה אחרת.

 5. הינך רשאי לעשות שימוש ביתרה המופיעה לזכותך בכרטסת האתר בכדי להשתתף בהגרלות
נוספות, או לתת הוראה להעברת יתרה זו (כולל כספי הזכייה או חלקם) לחשבונך בבנק, עפ"י הפרטים אשר ימסרו על ידך. זיכוי יבוצע רק לחשבון בנק על שמך.

 6. זיכוי חשבונך באתר בגין כל זכייה יבוצע סמוך ככל הניתן למועד קבלת הכספים ממפעל הפיס.

 7. במקרה של טפסים שלא ניתן לזכותם באתר, מאחר שסכום הזכייה עולה על התקרה לזיכוי כקבוע בתקנון זה או על תקרת הסכום הפטור ממס כאמור ו/או בשל תנאי אחר של מפעל הפיס, אזי תזומן למשרדי ניו ספורט, שם יימסר לך הטופס הזוכה כנגד הצגת תעודת זהות כולל ספח, או כל תעודה או
אסמכתא נוספת או אחרת שתידרש ע"י ניו ספורט ותאפשר זיהוי מוחלט של המשתמש במקרה כאמור, תידרש לפנות, בכוחות עצמך, למשרדי מפעל הפיס על מנת לקבל לידיך את סכום הזכייה.

8. זימונך לאסוף את כרטיס הזכייה יתואם עימך בהקדם האפשרי, בסמוך לתאריך הזכייה.


9. שמירת טפסי ההשתתפות

 1. במקרה שטופס ההשתתפות בהגרלה לא זכה בפרס כלשהו, יושמד הטופס המקורי 7 ימים אחר ההגרלה. במידה ותבקש לקבל לידיך את טופס ההגרלה שלא זכה בפרס, יהא עליך להודיע לניו ספורט בדוא"ל במהלך 7 הימים על בקשתך זו.

 2. טופס שזכה בהגרלה וזוכה בחשבון המשתמש באתר ו/או הועבר לחשבון הבנק שלך, יושמד לאחר 14 ימים ממועד משלוח ההודעה למשתמש בדוא"ל כי סכום הזכייה זוכה כאמור.

 3. טופס שזכה בהגרלה, ולא זוכה בשל תנאי מפעל הפיס, לדוגמא מחמת הסכום הגבוה של הזכייה או מסיבה אחרת, ישמר במשרדי הנהלת האתר למשך 6 חודשים ממועד משלוח ההודעה בדוא"ל למשתמש על זכייתו ולא יושמד לפני משלוח לפחות 7 הודעות כאמור.

 4. בחלוף המועדים המפורטים לעיל, ובמקרה שלא דרשת את הטופס המקורי, תהא ניו ספורט רשאית להשמיד את הטופס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כנגד ניו ספורט או מי מטעמה בהקשר לנושא זה.


10. מדיניות ביטול השתתפות

אחר אישור משלוח הטופס בדף אישור השליחה באתר, לא ניתן לבטל את משלוח הטופס המסוף פעל הפיס.