רוצה להגדיל את סיכויי הזכייה שלך הצטרף לקבוצה

הדרך הנכונה להגיע לזכיה

תקנון להתקשרות טלפונית

תקנון להתקשרות טלפונית

תקנון, כללי השתתפות והנחיות כלליות.

א. מבוא

1. תקנון זה נועד להסדיר בכתב ולמצות את כל ההסכמות, ההצהרות והיחסים המשפטיים שבין החברה ללקוח ולמנוי כהגדרתם להלן. לא יהיה תוקף לכל הצעה, סיכום או הבטחה של צד למשנהו אלא בכפוף לתקנון זה.
2. בהצטרפות כמנוי מקבל על עצמו המנוי את הוראות תקנון זה.
3. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
4. כותרות תקנון זה נועדו אך לנוחות הצדדים, ובשום אופן לא ישמשו לפרשנות או לכל מטרה אחרת. 

ב. חברת ניו ספורט ומרקטינג

5. חברת ניו ספורט ומרקטינג בע"מ ח.פ. 514023613, הידועה גם בשמה המסחרי "שווה שווה"(להלן "החברה"), מרחוב אגריפס 42 ירושלים, טלפון: 02-6364666 פקס: 02-6364665, הינה חברה פרטית הרשומה כדין אצל רשם החברות.
6. עיקר עיסוקה של החברה הינו בהפעלת מועדון מינויים, כהגדרתו להלן.

ג. הגדרות

א. מועדון מינויים- איגוד חברים, מילוי ומשלוח טפסי הגרלה המתקיימות על ידי מפעל הפיס
והמועצה להסדר הימורים בספורט, על פי תנאיהם, תקנותיהם, הוראות הדין ובכפוף לאמור
בתקנון זה.
ב. דמי המנוי- סך הכולל את עלות שליחת טפסי ההגרלה המשתנה מעת לעת, כמו גם את עמלת החברה והוסכם עליו במסגרת הסכם הלקוח.
ג. התוכנית הנרכשת- התוכניות המוצעות מפעם לפעם על ידי החברה.
ד. לקוח- מי שמנהל משא ומתן עם החברה על מנת להפוך למנוי, ובסופו של דבר הפך כזה.
ה. מנוי- מי שהתקשר עם החברה כמפורט בפרק אופן ההתקשרות, מילא אחר התחייבויותיו לפי תקנון זה, ונתקבל בעניינו אישור לעסקה מאת חברת האשראי ו/או קבלת אישור הבנק על ביצוע הוראת
קבע ו/או הפקדה לטובת החברה (להלן: "אמצעי אישור").
ו. טור- הסימנים שיכולים להופיע על טופס הגרלה, באמצעותם ניתן לזכות בהגרלה הרלוונטית.
לענייני ההגרלות של מפעל הפיס טור כאמור יכונה טבלה.
ז. תוכניות-  התוכניות המוצעות ללקוחות על ידי החברה, להשתתפות בהגרלות של מפעל הפיס ובניחושים המנוהלים על ידי המועצה להסדר ההימורים בספורט, כפי שנערכים במועדיהם, וככל שנערכות, ועל פי תנאיהן ( להלן: "ההגרלות").
ח. תוכנית נרכשת- תוכנית בה בחר לקוח להשתתף, ועל פי תנאי התוכנית הנקבעים על ידי החברה,
וכפי שיפורט במסמך אישור הפרטים.
ט. דרך חלוקת כספי הזכיות- כספי זכייה, ככל יהיו, ולאחר שיתקבלו אצל החברה, יתחלקו בהתאם
למוסכם בין הצדדים בהסכם הלקוח, ולאחר שנוכה שיעור המס הרלוונטי. החברה תעביר את כספי הזכייה בהתאם לאופן שהוסכם בהסכם הלקוח.

ד. אופן ההתקשרות
7. ההתקשרות בין החברה ללקוח תעשה באופן טלפוני ו/או מסמך כתוב ו/או במייל, על דרך הפרטים הנדרשים להשלמת עסקה, לרבות התוכנית הנרכשת כהגדרתה, מספר ההגרלות בהן ישתתף המנוי, עלותה של כל הגרלה, תשלום תמורת העסקה (להלן: "דני המנוי") אופן ביצוע התשלום, ופרטי הלקוח ובהתאם להוראות הדין (להלן ולעיל: "הסכם לקוח") . במעמד ההתקשרות מקבל על עצמו הלקוח את הוראות תקנון זה. 

ה. התחייבות הצדדים
ה.1 התחייבות החברה

8. כנגד עמידת המנוי במלוא התחייבויותיו, החברה תפעל באופן הבא:
א. החברה תמלא עבור כל מנוי ומנוי טפסי הגרלה בהתאם לתוכנית הנרכשת, באופן אוטומטי וממוחשב בין אם באמצעות שיטות סטטיסטיות שונות ובלעדיות שמכינה החברה, ובין אם לפי טור קבוע מראש אשר יימסר למנוי, וזאת החל ממועד התשלום.
ב. החברה תשלח עבור המנוי את טפסי ההגרלה המלאים בתחנות ובדוכנים המורשים לכך.
ג. החברה תקבל ותשמור עבור המנוי את כספי הזכייה, ככל שיהיו וימסרו לה, ותחלקם לאחר קבלתם בהתאם לתנאי התוכנית הנרכשת ובדרך של חלוקת כספי הזכיות כהגדרתה.

ה.2 התחייבויות המנוי

9. המנוי מתחייב לשלם את דמי המנוי, כפי שאלו נקבעים מעת לעת, במועד שהוסכם על כך ובאופן שהוסכם על כך בהסכם הלקוח.

ה.3 הפסקת וביטול ההתקשרות

10. הפסקה או ביטול של הסכם הלקוח ו/או ההתקשרות (להלן: "הפסקה" או "ביטול", לפי העניין) יעשו בהתאם לדין, ובכל מקרה כמפורט במסמך אישור פרטי העסקה בכתב ו/או במייל ו/או בשיחה
טלפונית.
12. ביטול מצד המנוי יכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים מיום שליחת הודעה כתובה לחברה, ויחול רק לגבי חיובים בהם טרם חויב המנוי בפועל בקיזוז 5% דמי ביטול או 100 ש"ח, הנמוך מבין שניהם ובנוסף עלות ערך מתנה במידה וניתנה למנוי. עם ביטול המנוי תופסק השתתפותו של המנוי בהגרלות והמנוי לא יהיה זכאי עוד לקבל כספי הזכייה.
11. ביטול מצד החברה יכנס לתוקפו תוך 3 ימי עסקים מיום שליחת הודעת הביטול, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המנוי, ככל שישנן, בקשר עם דמי המנוי ששילם.

ו. הגבלת אחריות

12. יובהר, תנאי ההגרלות, לרבות מסלולי ההגרלות השונים, מועדיהן, תקופות התיישנות מקוצרת, הזכאות לקבלת כספי הזכייה בגין הטפסים הזוכים וכיו"ב, הינם התנאים החלים על ההגרלות כפי שנקבעו על ידי המוסדות המוסמכים לקיום הגרלות במדינת ישראל, דהיינו מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט ואין החברה אחראית לתנאים אלו ו/או לשינויים שיחולו בהם מעת לעת במידה ויחולו.
13. החברה תהא אחראית אך ורק לדרך חלוקת כספי הזכייה אשר התקבלו אצלה בפועל מאת
המוסדות המוסמכים בגין שליחת הטפסים אשר השתתפו בהגרלות.
14. החברה מבהירה כי המידע והנתונים המוצגים באתר, מפורסמים על ידי החברה ו/או מתקבלים מצדדים שלישיים. תיתכן אפשרות שבמידע ו/או בנתונים המופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהנהלת האתר עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. החברה לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה.

ז. שונות

15. טפסי ההגרלה המקוריים הנשלחים בשם כלל המנויים ישמרו בנאמנות אצל החברה ובפיקוחה.
16. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ו/או את כללי ההצטרפות וההשתתפות
במועדון המנויים מעת לעת.
17. דבר דואר ששלחה החברה למנוי או ללקוח, לפי פרטים שמסר לחברה, ייחשב כאילו נמסר לאחר
שלושה ימי עסקים מיום המשלוח.
18. רישומיה של החברה, או של חברת האשראי או של הבנק יהוו ראיה חותכת לאמור בהם.
19. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים האישים של הלקוח אשר נמסרו על ידו בעת ההצטרפות למנוי לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני ובין באסמס ובין בדרך אחרת.


ח. תחולה

19. תקנון זה מחייב את החברה כל לא התבצע שינוי בתנאי ההגרלות כפי שאלו נקבעים על ידי המועצה להסדר הימורים בספורט ומפעל הפיס, לעומת התנאים ביום פרסום תקנון זה.
20. תקנון זה והתנאים המפורטים בו, מבטלים את האמור בתקנונים קודמים של החברה.

ט. הדין החל וסמכות שיפוטית

21. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו. במקרה של סכסוך כספי ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, תהא הסמכות הבלעדית לדון בעניין נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד.